fbpx

Regulamin

  1. Postanowienia wstępne

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej damari.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.damari.pl na rzecz Klientów.

Klient to podmiot który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to DAMARI Mariusz Mynarski, ul. Bednarzy 4, 34-600 Limanowa, adres e-mail: biuro@damari.pl, tel.: +48 570 087 111, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7371034416 oraz REGON 385649268, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. DAMARI Mariusz Mynarski, Zielona 2/43, 34-600 Limanowa, adres e-mail: biuro@damari.pl, tel.: +48 570 087 111.

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Produkty to konstrukcje, elementy i wyroby metalowe, w szczególności garaże blaszane, wzmocnienia garażowe, kojce dla psów, wiaty magazynowe, bramy uchylne, kształtowniki, ceowniki oraz kątowniki.

Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia i ich zamontowanie przez Usługodawcę.

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  1. Wykonanie

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi Wykonania Produktów, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania oznaczonych w zamówieniu Produktów będących dziełami, ich Dostarczenia oraz przeniesienia na własność Klienta, a także zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji, poprzez m.in. udzielanie rabatów.

Zawierając Umowę Wykonania, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad, w tym do ich właściwego zamontowania.

Zawierając Umowę Wykonania której przedmiot stanowi Wykonanie Produktu będącego garażem blaszanym lub wiatą magazynową, Klient zobowiązuje się do przygotowania podłoża w sposób zgodny ze specyfikacją dostępną na stronie internetowej Sklepu, pod adresem url https://damari.pl/przygotowanie-podloza-pod-garaz/

Umowa Wykonania zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Usługodawcę.

Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 21 Dni Roboczych. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

Wydanie Produktów odbywa się poprzez Dostarczenie przez Usługodawcę, w tym montaż Produktu.

Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

Usługodawca potwierdza rozpoczęcie realizacji Dostarczenia Produktu pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym Dostarczenie.

Klient zobowiązuje się do udostępnienia miejsca Dostarczenia Produktu i jego odbioru, w ustalonym terminie Dostarczenia.

We własnym zakresie należy przygotować podłoże pod garaż oraz należy garaż przytwierdzić do podłoża.

Dostarczony Produkt powinien zostać zbadany przez Klienta niebędącego Konsumentem w dniu jego Dostarczenia.

  1. Płatności

Płatność następuje na trzy sposoby:

3.1. płatność po dostawie i montażu – Klient płaci za całość po dostawie i wykonanym montażu;

3.2. płatność z góry – za towar Klient płaci przelewem z góry w formie przedpłaty;

3.3. płatność z podziałem na zadatek i pozostałą kwotę – zadatek Klient płaci z góry przelewem, a dopłata pozostałej części następuje po dostawie i wykonanym montażu.

  1. Reklamacje, Rękojmia

4.1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

4.2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie produktu i które były podstawą obniżenia jego ceny i były wiadome Klientowi w momencie zawierania umowy. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 oraz ust. 2 powyżej.

4.3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

4.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

4.6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Do zgłoszenia reklamacji wymagany jest numer paragonu lub faktury VAT.

4.7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4.8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Ważne! Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Reklamacji z tytuły rękojmi nie uznaje się, jeśli przyczyną wady zgłoszonej przez Klienta jest wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.

  1. Zwrot Towaru, Odstąpienie od Umowy

Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

  • sytuacji, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów),
  • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu; do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta przed upływem terminu; konsument może odstąpić od umowy również za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, który jest wykonany na wymiar podany przez zamawiającego. (Produkt wykonany na indywidualne zamówienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  1. Ochrona danych osobowych

Sklep zapewnia poufność zgromadzonych informacji o Klientach zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zawarte w zamówieniu są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Zarejestrowane dane mogą zostać użyte w celach marketingowych poprzez przesłanie informacji handlowych na zarejestrowany adres e-mail, jednak tylko w wypadku, gdy Klient się na to zgodzi podczas rejestracji. Klient ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdej chwili, w tym również może wycofać zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych. Klient ma prawo do żądania usunięcia danych.

  1. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania Zamówienia.

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

DAMARI Mariusz Mynarski

34-600 Limanowa, ul. Zielona 2/43

e-mail: biuro@damari.pl

tel: +48 570 087 111

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a przedsiębiorstwem DAMARI Mariusz Mynarski której przedmiotem są usługi świadczone przez to przedsiębiorstwo, w tym za pośrednictwem strony internetowej na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci – Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.