REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DAMARI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego DAMARI /dalej: Regulamin/ określa rodzaje, zakres
oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez DAMARI Mariusz Mynarski
z siedzibą w Limanowej, ul. Bednarzy 4, 34-600 Limanowa, NIP: 737 103 44 16,
Regon 385649268 w serwisach internetowych w domenie https:/damari.pl (dalej: Serwis)
oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności Usługobiorców będących osobami
fizycznymi.

2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.

3. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązani są zapoznać się
z Regulaminem.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o Regulamin poprzez korzystanie
ze stron internetowych w domenie https://www.damari.pl

5. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

6. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje opisanych poniżej warunków korzystania z Serwisu, powinien
niezwłocznie zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu oraz usunąć wszelkie informacje
lub dane pozyskane w związku ze skorzystaniem z Serwisu.

7. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) DAMARI – Przedsiębiorca DAMARI Mariusz Mynarski z siedzibą w Limanowej,
ul. Bednarzy 4, 34-600 Limanowa, NIP: 737 103 44 16, Regon 385649268
b) Usługobiorca – osoba korzystająca z Usług DAMARI w Serwisie, objętych Regulaminem.
c) Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez DAMARI na rzecz
Usługobiorców w Serwisie w oparciu o Regulamin.
c) Materiały – wszelkie materiały, nazwy, rysunki, filmy, loga, treści lub ich części znajdujące
się w Serwisie.
d) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

§ 2 Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych i warunki ich świadczenia

1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności cenniki, warunki dostawy,
zasady promocji, mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy
działalność DAMARI, ofertę handlową DAMARI i służyć promowaniu towarów i usług przez
DAMARI. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1
polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla DAMARI. Stanowią one jedynie
zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w Serwisie przedstawiane są przez
DAMARI z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i
mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów,
w szczególności w zależności od rodzaju i ustawień komputera Usługobiorcy. W związku
z powyższym ewentualne drobne odstępstwa od kolorystyki lub wizerunku towaru
zamieszczonego w Serwisie nie stanowią podstawy do reklamacji. Miarodajne
dla ustalenia właściwości zamówionych towarów są przede wszystkim dane określone
w umowie zawartej z DAMARI albo jej dystrybutorem, w tym w specyfikacji zamówienia
stanowiącej integralną część takiej umowy. DAMARI nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania wyłącznie na treści Serwisu.

3. Wszelkie zdjęcia zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i ilustracyjny,
a rzeczywisty wygląd towarów, kolorów lub innych elementów znajdujących się na zdjęciu może
odbiegać od ich prezentacji na zdjęciu.

4. DAMARI zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych
i wzornictwie niektórych towarów. DAMARI zastrzega sobie także prawo sprzedaży towarów
po innych cenach niż określone w Serwisie, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany stawek
podatku VAT bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Usługobiorca powinien –
przed zamówieniem towaru -zweryfikować wszystkie cechy towaru, w tym w szczególności cenę
towaru, jego właściwości, kolor, dostępność oraz możliwość montażu u Usługobiorcy.

5. DAMARI dokłada starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie były rzetelne, kompletne,
zgodne z prawdą i aktualne. DAMARI nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za
dokładność bądź przydatność informacji zawartych w Serwisie do określonych celów. Ryzyko
związane z wykorzystywaniem tych informacji ponosi wyłącznie Usługobiorca. DAMARI
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, koszty lub szkody, bezpośrednie
lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca
w związku z korzystaniem z informacji ukazujących się w Serwisie.

6. Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności możliwość
przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów i informacji (tekstów, zdjęć, grafik,
danych itd.) zamieszczanych w Serwisie nie wymaga rejestracji.

7. Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

8. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Usługobiorcy powinni:
a) dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym
korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Safari; rozdzielczość ekranu – minimalna to 1024 x 768 pikseli,
b) posiadać konto e-mail, o ile dana Usługa tego wymaga.

9. Korzystanie z określonych aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania
typu Java, Java Script, Sliverlight oraz akceptacji plików cookies, o czym DAMARI informuje
w Serwisie.

10. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od DAMARI
i nie są kontrolowane przez DAMARI, w szczególności inne strony internetowe mogą
mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, z którymi Usługobiorca powinien się
zapoznać przed odwiedzeniem jakiekolwiek strony internetowej na podstawie linków
zamieszczonych w Serwisie. Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie w celach
informacyjnych. DAMARI nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane
przez te strony internetowe albo gromadzone za ich pośrednictwem.

11. DAMARI zastrzega sobie możliwość przejściowego ograniczenia dostępu do Serwisu
w przypadku awarii serwera lub z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnej
konserwacji, przeglądu lub rozbudowy serwera lub Serwisu.

12. DAMARI zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia dowolnego rodzaju Materiału
lub aplikacji zamieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania.

 

§ 3  Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności
w Serwisie przez Usługobiorcę (np. przeglądanie informacji i materiałów zamieszczonej
w Serwisie).

2. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez
Usługobiorcę z Serwisu.

 

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

1. Usługobiorca nie jest uprawniony do:
a) korzystania z aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z funkcjami aplikacji lub programu, zarówno
podczas korzystania z nich, jak i przy użyciu obcego oprogramowania lub aplikacji
niebędących częścią Serwisu,
b) korzystania z aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie w celu stworzenia nowego
oprogramowania lub innej formy technologii opierających się na podstawowych funkcjach
aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie lub korzystających z ich funkcji na
dowolnym etapie projektowania lub testowania nowego oprogramowania lub innej formy
technologii,
3) wykorzystywania aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w celu
komercyjnym oraz w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych.

2. Zabrania się:
a) zamieszczania, przekazywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, danych,
materiałów lub treści za pośrednictwem niniejszego Serwisu, które mogą być szkodliwe,
obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi
obyczajami lub które mogą spowodować naruszenie praw innych osób,
b) zmieniania lub modyfikowania wyglądu lub układu Serwisu lub kodu źródłowego strony
internetowej na której Serwis się znajduje,
c) korzystania z oprogramowania, programów lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia
działania lub funkcjonalności Serwisu lub Usług, w tym między innymi poprzez przesyłanie
lub udostępnianie w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy,
d) tworzenia hiperłączy do Serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody DAMARI, wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. DAMARI zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu, w przypadku gdy stwierdzi
(zgodnie z własnym uznaniem), że Usługobiorca dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu,
jak również w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż Serwis jest lub może zostać
wykorzystany przez Usługobiorcę do nadużyć lub jest wykorzystywany niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy

Usługobiorca:
1) wykorzystuje Serwis lub Usługi do rozpowszechniania treści wulgarnych lub o charakterze
obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym lub innym mogącym naruszać przepisy prawa
lub dobre obyczaje lub
2) wykorzystuje Serwis do rozsyłania niezamówionych informacji handlowych lub treści
reklamowych lub promocyjnych lub
3) dopuszcza się innych zachowań niż opisane powyżej, grożących DAMARI lub innemu
Usługobiorcy lub osobie trzeciej szkodą.

 

§ 5  Zasady odpowiedzialności

1. Usługobiorca korzysta z informacji, Materiałów i aplikacji zamieszczonych w Serwisie
na własną odpowiedzialność. DAMARI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty,
koszty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może
ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z Serwisu.

2.DAMARI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej
lub pośredniej, związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym z tytułu utraty programów
lub danych umieszczonych w systemie informatycznym Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności,
służących zapewnieniu, aby wszelkie Materiały lub aplikacje pobierane z Serwisu i następnie
wykorzystywane przez Usługobiorcę nie były zainfekowane wirusem, robakiem czy jakimkolwiek
innym szkodliwym elementem.

3. DAMARI nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę
z Serwisu, za opóźnienia w zaktualizowaniu informacji lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie,
ani za szkody lub straty wynikłe z ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w połączeniu
z Serwisem, dostawami energii elektrycznej lub usługami telefonicznymi bądź wadliwym
funkcjonowaniem sieci internetowej, lub też jakąkolwiek inną przyczyną, na którą DAMARI nie
ma wpływu.

§ 6  Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać za pomocą listu
poleconego na adres DAMARI ul. Bednarzy 4, 34-600 Limanowa lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: biuro@damari.pl

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać
w sposób wskazany powyżej.

3. Usługobiorca powinien złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia ujawnienia zdarzenia
będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres poczty/adres poczty elektronicznej
Usługobiorcy.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji

6. O rozpatrzeniu reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony na adres podany w liście
poleconym lub na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

 

§ 7  Przetwarzanie Danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu, DAMARI zbiera Dane osobowe
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług, a także informacje
o aktywności Usługobiorcy w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych
osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę zawiera Polityka
Prywatności opublikowana w niniejszym Serwisie.

 

§  8 Ochrona praw własności intelektualnej

1. Wszelkie aplikacje, programy lub Materiały lub ich części znajdujące się w Serwisie, a także
wszelkie inne elementy Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich
układ i wygląd wraz z kodem źródłowym, oraz odpowiednie prawa własności intelektualnej ich
dotyczące (w tym, między innymi, wszystkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej),
stanowią wyłączną własność DAMARI, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane przy
danej aplikacji, programie, Materiale lub ich części.

2. Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw własności
intelektualnej do aplikacji, programów lub Materiałów lub wszelkich innych elementów Serwisu
oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układu i wyglądu wraz z kodem źródłowym.

3. DAMARI udziela Usługobiorcy, na czas zawarcia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium licencji
na używanie aplikacji, programów i Materiałów znajdujących się w Serwisie wyłącznie
na potrzeby użytku osobistego Usługobiorcy.

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie obejmuje prawa do:
a) modyfikowania Materiałów,
b) udzielania dalszych licencji na aplikacje, programy lub Materiały znajdujące się w Serwisie,
c) sprzedaży, użyczenia lub innej formy przekazania osobie trzeciej jakichkolwiek aplikacji,
programów lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

5. Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu,
publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja Materiałów w całości jak i w części,
w jakimkolwiek innym celu niż wskazany w ppkt. 2 powyżej, bez wcześniejszej zgody DAMARI
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zabroniona jest dekompilacja, wprowadzanie poprawek, modyfikacja, reinżynieria, tłumaczenie,
przeprowadzanie jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego Serwisu lub
aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie oraz tworzenia produktów
i programów pochodnych w stosunku do Serwisu, aplikacji lub programu znajdującego się
w Serwisie.

7. Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wprowadzanie
do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja, sprzedaż jakichkolwiek
elementów Serwisu lub strony internetowej, ich układu, wyglądu lub kodu źródłowego,
w całości jak i w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody DAMARI wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca winien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.
DAMARI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
w każdym czasie, jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki Usługobiorcy
nabyte przed zmianą Regulaminu. Każde kolejne skorzystanie z Serwisu, które będzie nosiło datę
późniejszą od daty zamieszczenia w Serwisie zmienionego Regulaminu, będzie uważane
za zgodę Usługobiorcy na zasady zawarte w treści zmienionego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym
w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd
powszechny.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.