1. Postanowienia wstępne

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej damari.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.damari.pl na rzecz Klientów.

Klient to podmiot który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to DAMARI Mariusz Mynarski, ul. Bednarzy 4, 34-600 Limanowa, adres e-mail: biuro@damari.pl, tel.: +48 570 087 111, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7371034416 oraz REGON 385649268, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Firmy.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. DAMARI Mariusz Mynarski, Zielona 2/43, 34-600 Limanowa, adres e-mail: biuro@damari.pl, tel.: +48 570 087 111.

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Produkty to konstrukcje, elementy i wyroby metalowe, w szczególności garaże blaszane, wzmocnienia garażowe, kojce dla psów, wiaty magazynowe, bramy uchylne, kształtowniki, ceowniki oraz kątowniki.

Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia i ich zamontowanie przez Usługodawcę.

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Wykonanie

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi Wykonania Produktów, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania oznaczonych w zamówieniu Produktów będących dziełami, ich Dostarczenia oraz przeniesienia na własność Klienta, a także zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji, poprzez m.in. udzielanie rabatów.

Zawierając Umowę Wykonania, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad, w tym do ich właściwego zamontowania.

Zawierając Umowę Wykonania której przedmiot stanowi Wykonanie Produktu będącego garażem blaszanym lub wiatą magazynową, Klient zobowiązuje się do przygotowania podłoża w sposób zgodny ze specyfikacją dostępną na stronie internetowej Sklepu, pod adresem url https://damari.pl/przygotowanie-podloza-pod-garaz/

Umowa Wykonania zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Usługodawcę.

Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 21 Dni Roboczych. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

Wydanie Produktów odbywa się poprzez Dostarczenie przez Usługodawcę, w tym montaż Produktu.

Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

Usługodawca potwierdza rozpoczęcie realizacji Dostarczenia Produktu pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym Dostarczenie.

Klient zobowiązuje się do udostępnienia miejsca Dostarczenia Produktu i jego odbioru, w ustalonym terminie Dostarczenia.

We własnym zakresie należy przygotować podłoże pod garaż oraz należy garaż przytwierdzić do podłoża.

Dostarczony Produkt powinien zostać zbadany przez Klienta niebędącego Konsumentem w dniu jego Dostarczenia.

 1. Płatności

Płatność następuje na trzy sposoby:

3.1. płatność po dostawie i montażu – Klient płaci za całość po dostawie i wykonanym montażu;

3.2. płatność z góry – za towar Klient płaci przelewem z góry w formie przedpłaty;

3.3. płatność z podziałem na zadatek i pozostałą kwotę – zadatek Klient płaci z góry przelewem, a dopłata pozostałej części następuje po dostawie i wykonanym montażu.

 1. Reklamacje, Rękojmia

4.1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

4.2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie produktu i które były podstawą obniżenia jego ceny i były wiadome Klientowi w momencie zawierania umowy. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 oraz ust. 2 powyżej.

4.3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

4.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

4.6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Do zgłoszenia reklamacji wymagany jest numer paragonu lub faktury VAT.

4.7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4.8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Ważne! Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Reklamacji z tytuły rękojmi nie uznaje się, jeśli przyczyną wady zgłoszonej przez Klienta jest wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 1. Zwrot Towaru, Odstąpienie od Umowy

Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

 • sytuacji, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów),
 • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu; do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta przed upływem terminu; konsument może odstąpić od umowy również za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, który jest wykonany na wymiar podany przez zamawiającego. (Produkt wykonany na indywidualne zamówienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 1. Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych i warunki ich świadczenia

1)  Wszystkie informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności cenniki, warunki dostawy, zasady promocji, mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność DAMARI, ofertę handlową DAMARI i służyć promowaniu towarów i usług przez DAMARI. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla DAMARI. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2) Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w Serwisie przedstawiane są przez DAMARI z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów, w szczególności w zależności od rodzaju i ustawień komputera Usługobiorcy. W związku z powyższym ewentualne drobne odstępstwa od kolorystyki lub wizerunku towaru zamieszczonego w Serwisie nie stanowią podstawy do reklamacji. Miarodajne dla ustalenia właściwości zamówionych towarów są przede wszystkim dane określone w umowie zawartej z DAMARI albo jej dystrybutorem, w tym w specyfikacji zamówienia stanowiącej integralną część takiej umowy. DAMARI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania wyłącznie na treści Serwisu.

3) Wszelkie zdjęcia zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty wygląd towarów, kolorów lub innych elementów znajdujących się na zdjęciu może odbiegać od ich prezentacji na zdjęciu.

4) DAMARI zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie niektórych towarów. DAMARI zastrzega sobie także prawo sprzedaży towarów po innych cenach niż określone w Serwisie, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany stawek podatku VAT bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Usługobiorca powinien – przed zamówieniem towaru -zweryfikować wszystkie cechy towaru, w tym w szczególności cenę towaru, jego właściwości, kolor, dostępność oraz możliwość montażu u Usługobiorcy.

5) DAMARI dokłada starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. DAMARI nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność bądź przydatność informacji zawartych w Serwisie do określonych celów. Ryzyko związane z wykorzystywaniem tych informacji ponosi wyłącznie Usługobiorca. DAMARI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, koszty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z informacji ukazujących się w Serwisie.

6) Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów i informacji (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie nie wymaga rejestracji.

7) Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

8) W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Usługobiorcy powinni:
1) dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; rozdzielczość ekranu – minimalna to 1024 x 768 pikseli,
2) posiadać konto e-mail, o ile dana Usługa tego wymaga.

9) Korzystanie z określonych aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Sliverlight oraz akceptacji plików cookies.

10) Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od DAMARI i nie są kontrolowane przez DAMARI, w szczególności inne strony internetowe mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, z którymi Usługobiorca powinien się zapoznać przed odwiedzeniem jakiekolwiek strony internetowej na podstawie linków zamieszczonych w Serwisie. Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. DAMARI nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony internetowe albo gromadzone za ich pośrednictwem.

11) DAMARI zastrzega sobie możliwość przejściowego ograniczenia dostępu do Serwisu w przypadku awarii serwera lub z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, przeglądu lub rozbudowy serwera lub Serwisu.

12) DAMARI zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia dowolnego rodzaju Materiału lub aplikacji zamieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Sklep zapewnia poufność zgromadzonych informacji o Klientach zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zawarte w zamówieniu są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Zarejestrowane dane mogą zostać użyte w celach marketingowych poprzez przesłanie informacji handlowych na zarejestrowany adres e-mail, jednak tylko w wypadku, gdy Klient się na to zgodzi podczas rejestracji. Klient ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdej chwili, w tym również może wycofać zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych. Klient ma prawo do żądania usunięcia danych.

 1. Zasady korzystania z Serwisu www.damari.pl

1) Usługobiorca nie jest uprawniony do:

a) korzystania z aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z funkcjami aplikacji lub programu, zarówno
podczas korzystania z nich, jak i przy użyciu obcego oprogramowania lub aplikacji
niebędących częścią Serwisu,

 1. b) korzystania z aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie w celu stworzenia nowego oprogramowania lub innej formy technologii opierających się na podstawowych funkcjach aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie lub korzystających z ich funkcji na dowolnym etapie projektowania lub testowania nowego oprogramowania lub innej formy technologii,
 2. c) wykorzystywania aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w celu komercyjnym oraz w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych.

2) Ponadto zabrania się:

 1. a) zamieszczania, przekazywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, danych, materiałów lub treści za pośrednictwem niniejszego Serwisu, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub które mogą spowodować naruszenie praw innych osób,
 2. b) zmieniania lub modyfikowania wyglądu lub układu Serwisu lub kodu źródłowego strony internetowej na której Serwis się znajduje,
 3. c) korzystania z oprogramowania, programów lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia działania lub funkcjonalności Serwisu lub Usług, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy,
 4. d) tworzenia hiperłączy do Serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody DAMARI, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3) DAMARI zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu, w przypadku gdy stwierdzi (zgodnie z własnym uznaniem), że Usługobiorca dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż Serwis jest lub może zostać wykorzystany przez Usługobiorcę do nadużyć lub jest wykorzystywany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy

Usługobiorca:

1) wykorzystuje Serwis lub Usługi do rozpowszechniania treści wulgarnych lub o charakterze obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym lub innym mogącym naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje lub

2) wykorzystuje Serwis do rozsyłania niezamówionych informacji handlowych lub treści reklamowych lub promocyjnych lub

3) dopuszcza się innych zachowań niż opisane powyżej, grożących DAMARI lub innemu Usługobiorcy lub osobie trzeciej szkodą.

 

 1. Zasady odpowiedzialności w kontekście użytkowania serwisu

1) Usługobiorca korzysta z informacji, Materiałów i aplikacji zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność. DAMARI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, koszty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z Serwisu.

2) DAMARI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej lub pośredniej, związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym z tytułu utraty programów lub danych umieszczonych w systemie informatycznym Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, służących zapewnieniu, aby wszelkie Materiały lub aplikacje pobierane z Serwisu i następnie wykorzystywane przez Usługobiorcę nie były zainfekowane wirusem, robakiem czy jakimkolwiek innym szkodliwym oprogramowaniem.

3) DAMARI nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, za opóźnienia w zaktualizowaniu informacji lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za szkody lub straty wynikłe z ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w połączeniu

z Serwisem, dostawami energii elektrycznej lub usługami telefonicznymi bądź wadliwym funkcjonowaniem sieci internetowej, lub też jakąkolwiek inną przyczyną, na którą DAMARI nie ma wpływu.

 

 1. Ochrona praw własności intelektualnej

1) Wszelkie aplikacje, programy lub Materiały lub ich części znajdujące się w Serwisie, a także wszelkie inne elementy Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układ i wygląd wraz z kodem źródłowym, oraz odpowiednie prawa własności intelektualnej ich dotyczące (w tym, między innymi, wszystkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej), stanowią wyłączną własność DAMARI, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane przy danej aplikacji, programie, Materiale lub ich części.

2) Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej do aplikacji, programów lub Materiałów lub wszelkich innych elementów Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układu i wyglądu wraz z kodem źródłowym.

3) DAMARI udziela Usługobiorcy, na czas zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na używanie aplikacji, programów i Materiałów znajdujących się w Serwisie wyłącznie na potrzeby użytku osobistego Usługobiorcy.

4) Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie obejmuje prawa do:

 1. a) modyfikowania Materiałów,
  b) udzielania dalszych licencji na aplikacje, programy lub Materiały znajdujące się wSerwisie,
  c) sprzedaży, użyczenia lub innej formy przekazania osobie trzeciej jakichkolwiek aplikacji, programów lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

  5) Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja Materiałów w całości jak i w części, w jakimkolwiek innym celu niż wskazany w ppkt. 2 powyżej, bez wcześniejszej zgody DAMARI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6) Zabroniona jest dekompilacja, wprowadzanie poprawek, modyfikacja, reinżynieria, tłumaczenie, przeprowadzanie jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego Serwisu lub aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie oraz tworzenia produktów i programów pochodnych w stosunku do Serwisu, aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie.

7) Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wprowadzanie

do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja, sprzedaż jakichkolwiek elementów Serwisu lub strony internetowej, ich układu, wyglądu lub kodu źródłowego, w całości jak i w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody DAMARI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania Zamówienia.

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

DAMARI Mariusz Mynarski

34-600 Limanowa, ul. Zielona 2/43

e-mail: biuro@damari.pl

tel: +48 570 087 111

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a przedsiębiorstwem DAMARI Mariusz Mynarski której przedmiotem są usługi świadczone przez to przedsiębiorstwo, w tym za pośrednictwem strony internetowej na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci – Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.

Istnieje możliwość jego pobrania w wersji PDF pod tym linkiem: REGULAMIN